Rozdział 7

Pośrednia obecność Bytu Pierwoistnego

Ten rozdział powstał dlatego, że światowe religie objawione mają wizję boga jako bezpośredniego uczestnika naszego ziemskiego życia. Essenceizm wykazał, że obecność Stwórcy w naszym świecie jest tylko pośrednia. Wyjaśniam to poniżej. 

Według essenceizmu, czasoprzestrzeń wszechświata z jej różnymi formami energii i materii wyłoniła się z Pierwoistnej Energii Bytu Pierwoistnego, w której zakodował On Swoją Osobowość. To znaczy, że do tworzącej się rzeczywistości wszechstworzenia została wprowadzona informacja o tej strukturze oraz celu jej istnienia wytworzona w Osobowości Stwórcy zwanego w moim systemie Bytem Pierwoistnym. Dokonało się to przy udziale Pierwoistnej Siły Miłości. Ta Siła, czyli ukierunkowana Miłość, stanowi zarazem Siłę Twórczą jak i moc przenoszenia Praw i Zasad kształtującymi wszelkie istnienie. Zatem końcowy rezultat tego aktu doprowadził do obecnego stanu powstania życia oraz pojawienia się inteligentnych istot na Ziemi. Oznacza to w przypadku ludzi, że Intelekt, Wola i Uczuciowość wyłonione z Osobowości Stwórcy przeszły w formie zapisu informacji zakodowanej w prawach duchowych do osobowości ludzkich osób duchowych. Stanowią one zatem jedyną bezpośrednią obecność „części” Bytu Pierwoistnego w stworzeniu. Było to niezbędne, aby istoty odwzorowujące Osobowość Stwórcy mogły w czasie fizycznego życia dojść do doskonałości równej swemu pierwowzorowi. Zatem osoba duchowa człowieka jest jedynym „miejscem” bezpośredniej obecności Stwórcy. Wszelka inna Jego obecność dotycząca czasoprzestrzeni wszechświata ma tylko charakter pośredni. Zatem jedynym wyjątkiem od tej reguły jest nasza osoba duchowa. System essenceizm oraz wynikająca z niego teoria wiecznego istnienia próbują z tymi twierdzeniami trafić do ludzi ze swoją nowatorską wiedzą o obecności Stwórcy w świecie stworzonym przez Niego. Chodzi zatem o zrozumienie pośredniej obecności Stwórcy we wszechświecie oraz o przygotowanie się do bezpośredniego obcowania ze Stwórcą w stanie poza czasem i przestrzenią.

Bardzo ważnym wnioskiem z analiz essenceizmu jest to, że rozwój ludzkości na konkretnej planecie we wszechświecie jest równoczesnym aktem poszerzania „punktowej” obecności Bytu Pierwoistnego w całej czasoprzestrzeni wszechświata. Jednak Jego „zwykła” obecność we wszechświecie ma charakter pośredni w różnych formach materii i energii.

Przez wieki pomysły teologów religii objawionych doprowadziły do zaistnienia w przestrzeni publicznej tak zwanego boga urojonego. Pod tym pojęciem można teraz rozumieć Jahwe, Trójcę Św. i Allaha. Stało się tak, gdyż ci teolodzy odebrali Prawdziwemu Bogu doskonałość, modyfikując Go na swój sposób. Zatem przyszedł czas na deklarację essenceizmu, że tylko urojeni bogowie uczestniczą w naszym ziemskim życiu. Nie odnosi się to jednak do Bytu Pierwoistnego. System essenceizm powstał między innymi po to, aby wyjaśnić ten obecny stan oraz zaproponować zmianę postawy ludzi wobec zaistniałej sytuacji. Oznaczało to konieczność wyjaśnienia, kim jest Byt Pierwoistny. W dalszych krokach mój system wyjaśnił, kim jest „władca naszego świata”, czyli Szatan. W końcu essenceizm zasugerował naprawę tej sytuacji, aby przywrócić prawdziwą obecność Stwórcy wśród nas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wizja wieczności  “ISTOTA”