Rozdział 1

Stan poza czasem i przestrzenią

Zjawisko istnienia stanu poza czasem i przestrzenią przebijało się dotychczas do ludzkiej świadomości w formie świata duchowego znanego z religijnych wierzeń, czasem z opowieści wymyślonych dla dzieci, a nawet w opisach sensacyjnych zdarzeń związanych ze zjawiskami science-fiction. W odróżnieniu od tych wizji system essenceizm wprowadził wyniki swoich analiz w sposób racjonalny, opierając się na metodach stosowanych w nauce. Wymagało to zrozumienia sensu naszego ograniczonego życia w rzeczywistości zwanej w języku naukowym czasoprzestrzenią. Dzięki nowej wiedzy otworzyła się droga do powstania teorii wiecznego istnienia, która ma na celu właściwe zrozumienie wieczności. Dlatego we wszystkich moich opracowaniach staram się wykazać istnienie stanu poza czasem i przestrzenią związanego z właściwie pojętą rzeczywistością rzutującą na naszą wieczność. 

Dzięki takiemu podejściu można było opisać stan wszechświata jako czasoprzestrzeni posiadającej zrozumiały sens istnienia. To do niej, jako przestrzeni wypełnionej Energią Pierwszej Przyczyny przez Byt Pierwoistny zostały wprowadzone konkretne prawa oraz czas, pola siłowe i oddziaływania prowadzące do uformowania się materii. Wszystkie te stany miały wprowadzoną przez Byt Pierwoistny zakodowaną informację w formie zasad i praw. W takim razie cała nasza rzeczywistość powstała ze stanu poza czasem i przestrzenią dzięki działaniu praw wprowadzających do energii i materii informację dotyczącą celu ich istnienia. Obecnie ludzie „tkwią” w tej rzeczywistości na planecie Ziemia, a cały wszechświat „tkwi” wewnątrz stanu poza czasem i przestrzenią.

Energia Pierwszej Przyczyny, dopóki istnieje w stanie poza czasem i przestrzenią, jest bezstrukturalna, czyli nieposiadająca żadnego wewnętrznego porządku. Dopiero gdy „wchodzi” do czasoprzestrzeni razem z kodującymi ją prawami, nabiera formy dającej się opisać matematycznie. Zatem „wyjście” Pierwoistnej Energii ze stanu poza czasem i przestrzenią „kwantyzuje” najniższy stan energii w ten sposób, że na bazie mini porcji energii powstają jakby „piksele” stanowiące osnowę czasoprzestrzeni. A zatem są to najmniejsze formy, które mają w sobie zakodowaną informację przenoszoną przez wprowadzone prawa. W wyniku stwórczego działania Bytu Pierwoistnego te formy, zgodnie z zakodowanym w nich celem, muszą doprowadzić do powstania bardziej skomplikowanych form, takich jak cząstki elementarne oraz podstawowe oddziaływania. Tak powstała pierwotna rzeczywistość wszechświata uformowana przez Byt Pierwoistny.

W celu zrozumienia działalności Pierwszej Przyczyny działającej z konkretnym celem ze stanu poza czasem i przestrzenią trzeba mieć wiedzę, że na początku wszechświata miało miejsce zjawisko, które już potem w takiej skali nie byliśmy w stanie zaobserwować. Chodzi o zmianę energii w materię. Początek tej przemiany zaczął się od nagłego pojawienia się gigantycznej ilości źródłowej energii z towarzyszącymi jej prawami. Wielu naukowców uważa, że całą tę energię wprowadzała w ruch jednorodna supersiła. Przekształciła się ona w krótkim czasie w podstawowe oddziaływania, które stopniowo tworzyły subatomowe elementy materii, zwane cząstkami elementarnymi. Wszystko to było sterowane przez precyzyjne prawa zawierające ścisłą informację mającą wysoki poziom inteligencji. To wskazuje na ich pochodzenie od Inteligentnej Pierwszej Przyczyny, tej samej, z której wyłoniła się początkowa energia. Logicznym wydaje się zatem to, że supersiła została wywołana impulsem stwórczym spoza wszechświata. To właśnie ona dała początek wszechobecnemu polu siłowemu, które jego odkrywca Peter Higgs nazwał swoim nazwiskiem. Od tego momentu nauka poznała stan dający się opisać metodami naukowymi. Niestety naukowcy, narzucając sobie materialne podejście do badanych zagadnień, nie są w stanie przyjąć opisany w mojej teorii proces twórczy związany ze źródłowym stanem poza czasem i przestrzenią. Jest tak dlatego, że wciąż nie odkryli, skąd się wzięła źródłowa energia i skąd się wzięły precyzyjne prawa nią sterujące. Oczywiście nie mogą również potwierdzić, że wymieniona powyżej Inteligentna Pierwsza Przyczyna ma swoje źródło w transcendentnym Stwórcy. Tymczasem ja, tworząc instrumenty badawcze essenceizmu, mogłem określić Pierwszą Przyczynę jako Inteligentny Byt Pierwoistny. Tak powstało główne twierdzenie essenceizmu i teorii wiecznego istnienia, że Byt Pierwoistny stworzył z Samego Siebie wszechświat, życie i całą ludzkość. Równocześnie wspomniana powyżej supersiła została określona przeze mnie jako Pierwoistna Siła Miłości. To z kolei doprowadziło do stwierdzenia, że duchową przyczyną powstania wszechświata, życia i ludzi było pragnienie miłości, które miał w sobie Stwórca.

Niestety moje twierdzenia nie są na razie brane pod uwagę przez naukę. Jest tak dlatego, że naukowcy nie są w stanie przyjąć metod badawczych stosowanych w systemie essenceizm. Zatem wszelkie przyczynowe zdarzenia poprzedzające powstanie supersiły, pola Higgs’a oraz ogromnej ilości energii, którą przenikają towarzyszące jej prawa, pozostają poza możliwościami poznawczymi naukowców. Mówiąc jaśniej, naukowcy nie są w stanie wyjaśnić, jaki jest prawdziwy sens powstania wszechświata, czyli dlaczego pojawiła się ta gigantyczna struktura oraz jaki jest jej cel istnienia.

W tej sytuacji system essenceizm, tworzący teorię wiecznego istnienia stale wyjaśnia nowe spojrzenie na powstanie kosmosu. Chodzi szczególnie o założenie o istnieniu pierwoistnej rzeczywistości poza czasem i przestrzenią, która jest wiecznym stanem obecności Osobowej Pierwszej Przyczyny. Definiuję ją jako Byt Pierwoistny, co jest tezą mojego systemu. Dzięki przeprowadzeniu analizy zarówno zjawisk fizycznych jak i duchowych, mogłem określić przymioty, atrybuty i cechy Bytu Pierwoistnego. Mogłem też logicznie wytłumaczyć przyczynę powstania wszechświata, cel jego istnienia oraz sposób, w jaki on zaistniał. Mogłem też wyjaśnić, dlaczego na Ziemi zaistnieli ludzie. Tłumaczenie powstania tych zjawisk znalazło się we wszystkich moich opracowaniach systemu analitycznego essenceizm. Po sprawdzeniu słuszności tych twierdzeń powstała teoria wiecznego istnienia.

Zatem mój system, zastępując po części misję nauki, wprowadza wiedzę o stanie naszej rzeczywistości, nie łącząc tego z poglądami religijnymi czy filozoficznymi. Oznacza to, że w sposób naukowy przekazuje wiedzę o właściwym stanie świata. Tak oto powstała baza do zrozumienia nie tylko naszej rzeczywistości, ale przede wszystkim tej, którą można nazwać źródłową rzeczywistością poza czasem i przestrzenią. System essenceizm prezentuje zatem nie tylko stan znanej nam rzeczywistości, ale również wyjaśnia stan rzeczywistości utworzonej przez Stwórcę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wizja wieczności  “ISTOTA”