Osobowość Boga

Obraz Boga dla człowieka

Image_3

Próbuję opisać Boga: krok 3

 

Ateiści i teiści toczą spór, czy to człowiek stworzył Boga, czy Bóg stworzył człowieka. Jedni twierdzą, że ludzkość wymyśliła sobie ideał Stwórcy na wzór swoich niedoścignionych marzeń o doskonałości i wieczności. W ten sposób powstał wymyślony Wzorzec najdoskonalszego ideału człowieka. Drudzy twierdzą, że to Ojciec Niebieski stworzył człowieka według Swojej koncepcji, a większość religii określa to jako stworzenie człowieka na Jego obraz i podobieństwo. Oba te poglądy sugerują jednak wzajemną interaktywność i bliski związek między Nim a człowiekiem, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej skali. Ja też posłużę się tymi zbieżnościami w celu zrozumienia, kim jest Bóg i kim jest człowiek.

 

Najpierw zdefiniuję człowieka jako mały mikrokosmos. Nasze ciało złożone z milionów atomów i tysięcy komórek, z różnych układów i tkanek, jest jakby modelem całego fizycznego kosmosu; stąd użyte powyżej pojęcie mikrokosmosu. Dodatkowo, co jest przedmiotem dociekań w całym tym opracowaniu, w naszym ciele znajduje się wewnętrzna osobność, nazwana przeze mnie osobą duchową, a określana często jako duch lub dusza człowieka. Tak naprawdę to osoba duchowa jest właściwie samym człowiekiem, wiecznym, tak jak Bóg. Wypełnia ona nasze ciało fizyczne i jest w nim wszędzie, w każdej drobinie organizmu, w każdej jego cząsteczce. Dotyczy to wszystkich ludzi.

rys_3

Przenieśmy teraz ten model na cały wszechświat, aby lepiej zrozumieć, kim jest Bóg. Cała strona fizyczna wszechświata, to znaczy cały kosmos z jego wszystkimi aspektami materialnymi i różnymi formami energii, obserwowany i badany naukowo, jest jakby „ciałem” Boga. Równocześnie Jego Duch, to znaczy właściwa „Osoba” Boga, wypełnia fizyczny kosmos w każdej, nawet najmniejszej drobinie, tak jak nasza osoba duchowa wypełnia nasze ciało. Ta obecność przejawia się przede wszystkim w postaci naturalnych i wszechobecnych praw, w formie racjonalnego porządku i harmonii w przyrodzie, a także poprzez istnienie piękna i miłości.

 

Mówiąc jeszcze dokładniej, wszystko, co znajduje się wokół nas w całym, rozciągającym się w nieskończoność kosmosie, to rzeczywista obecność Boga. Strona niewidzialna Boga, czyli Jego Wszechobecna Osoba, zwana przeze mnie Duchem Bożym, wypełnia Sobą cały wszechświat.

 

Ludzkie rozumowanie, funkcjonujące najczęściej w przestrzeni trójwymiarowej, pobudza wizję Boga jako bytu przebywającego gdzieś tam w kosmosie. Nasza wyobraźnia bowiem przywiązana jest do „ziemskich” sposobów obrazowania. Tymczasem, w przypadku prezentowanego przeze mnie obrazu Bytu Pierwoistnego, tę wizję trzeba przenieść poza czas i przestrzeń, co wymaga otwarcia się na nieskończoność. Dopiero wówczas zmysły naszej osoby duchowej pokażą nam całkowitą wszechobecność Osobowości Boga. Tę wszechobecność widać przede wszystkim w powszechności zastanych przez nas uniwersalnych praw i zasad tkwiących we wszechstworzeniu. Najpierw widzimy je jako prawa fizyki, chemii czy biologii, które poznajemy rozumowo. Jednak nasza otwarta wyobraźnia może spowodować, że zobaczymy w nich wpływ Intelektu, Uczuciowości i Woli Boga, choć te atrybuty Stwórcy nie dają się już tak łatwo wyjaśnić rozumowo.

 

Moje twierdzenie opieram na obserwacji ludzkiej osobowości. Wyczuwam, że odziedziczyliśmy w naszej pierwotnej naturze podstawowe atrybuty Jego Osobowości, czyli Jego Inteligencję, Wolę i Uczuciowość. Z nich pojawia się w nas potrzeba miłości, potrzeba wiedzy i zrozumienia wszechrzeczy oraz potrzeba celowości i sensu wszelkich działań. Tylko takie zrozumienie, przynajmniej częściowo, pozwoli nam poznać atrybuty Boga, które określę poniżej w formie konkretnych Zasad.

 

Na moim obecnym poziomie zrozumienia Boga zakładam, że Jego Osobowość zasadza się na Sercu, które jest Centrum, Źródłem i Przyczyną Jego aktywności. Niejako na „orbicie” Tego Serca wyobrażam sobie istnienie fundamentalnych atrybutów Stwórcy. To znaczy, że mamy do czynienia z Absolutną Inteligencją, z której wywodzi się Wszechwiedza, z Absolutną Wolą, z której wywodzi się Dobroć oraz z Absolutną Uczuciowością, z której wywodzi się Miłość. W Boskiej koncepcji skutkuje to wszechobecnością takich pierwoistnych Zasad jak Wiedzy i Rozwoju, Dobra i Doskonałości oraz Miłości i Piękna. Według mojej hipotezy, którą tu prezentuję, te fundamentalne Zasady przyczyniły się do powstania wszystkich innych zasad i praw, które poznajemy w całym wszechświecie.

 

Od ciemnej energii i najprostszych cząstek elementarnych po galaktyki z czarnymi dziurami rozprzestrzenia się obecność Osobowości Stwórcy w formie Jego przetworzonej Energii. Równocześnie obecność Jego Ducha manifestuje się w formie Jego Zasad i Praw. Nic dziwnego, że patrząc w nocy na gwiazdy nad nami, odczuwamy jakby obecność Boga.

 

Chrześcijanie i wyznawcy niektórych innych religii twierdzą, że Bóg jest wszędzie. To oczywista prawda, choć dobrze jest zrozumieć sens i treść tego twierdzenia.

 

Strona Fizyczna Boga to właściwie różny stan praenergii, która istniała od nieskończoności, tak jak nieskończony jest On Sam. Potem przekształciła się ona, zgodnie z prawami tkwiącymi w Osobowości Stwórcy, w konkretne formy energii i materii, aż do obecnej formy wszechświata z jego galaktykami, gwiazdami i planetami. Wszechświat powstał zatem z samego Boga, z praenergii zawartej w Nim i z praw istniejących w Nim od zawsze. Stąd wynika słuszność twierdzenia, że Bóg stworzył wszechświat z Samego Siebie, a niesłuszność dogmatu, że stworzył go z niczego.

 

Strona Duchowa Boga znajduje się poza czasem i przestrzenią, tak jak cały świat duchowy. W całym wszechstworzeniu tylko Bóg i człowiek znajdują się w dwu rzeczywistościach, to znaczy zarówno w czasoprzestrzeni jak i w rzeczywistości poza czasem i przestrzenią. Zatem wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa i islamu niebezpodstawnie wierzą, że człowiek jest dzieckiem Boga i został stworzony „na Jego obraz i podobieństwo”.

 

Osobowość Boga jest absolutnie niezmienna. Zawsze będziemy mieli przed sobą te same idealne atrybuty Jego Doskonałości. Wszystko, co On tworzy, jest doprowadzone do perfekcyjnej stabilności i przewidywalności. Oznacza to, że Osobowość Boga odciska swoje piętno na całym wszechstworzeniu.

 

Można zrozumieć to lepiej po zapoznaniu się z tematem “Bóg jako Stwórca”.

 

 

 

 

 

ISTOTA -”Dotyk wieczności”